Vision: A prosperous community that is socially, culturally and economically sustainable.

Morafe o o atlegileng o o botsalano o oipelang ka setso le moruo o o tsepameng.

’n Welvaarende gemeenskap wat sosiaal, kultureel en ekonomies volhoubaar is.